YARA, OSTOMİ, İNKONTİNANS HEMŞİRELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: “Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD)”dir. Derneğin Merkezi Ankara'dadır. Şubesi yoktur.

 

MADDE 2

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Derneğin amacı; Yara, Ostomi, İnkontinans hemşireliğini geliştirmek, yara, ostomi, inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmektir.

Dernek bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

A. Derneğin amaçları ile bağlantılı kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetler düzenler.

B. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

C. Araştırma ve projeler planlar, planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde destekler, yarışmalar açar ve ödüller verir.

D. Yara, ostomi, inkontinans konularında özelleşmek isteyen hemşireleri tespit eder, bunlara verilmek üzere burslar temin eder. E. Sertifika, hizmet içi eğitim programları düzenler, koordine eder.

F. Yayın (kitap, dergi, broşür v.b) yapar.

G. Faaliyet alanına giren konularda mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.

H. Faaliyet alanına giren konularda ulusal kayıt sisteminin kurulmasını destekler.

I. Yara ve Stomaterapi ünitelerinin/merkezlerinin kurulması çalışmalarında bulunur.

İ. Yarası, ostomisi ve inkontinansı olan bireylerin bakım alma hakkını savunur, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, onların ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.

J. Kronik yaraların, kolorektal kanserlerin inkontinansın önlenmesi, erken tanısı ve iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür.

K. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.

L. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler.

 

MADDE 3

DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her hemşire derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla (mektup ya da elektronik posta ile) başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikamet haklarına sahip olması gerekir. Yabancı uyrukluların üyeliği 10 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.

 

MADDE 4

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

A. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler, yönetim kurulunun kararı ile kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

B. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulunca son verilir.

C. Üyelik aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenlere yazılı uyarı yapılır. Uyarı sonrası aidatını 3 ay içinde ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erer.

D. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

MADDE 5

ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma ve genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

 

MADDE 6

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

A. Genel Kurul,

B. Yönetim Kurulu,

C. Denetleme Kurulu,

 

MADDE 7

GENEL KURUL

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; asil üyelerden oluşur. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

A. Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,

B. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

C. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 8

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 9

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 10

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

 

MADDE 11

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 12

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

MADDE 13

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8. Derneğin feshedilmesi,

9. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

10. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE 14

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı seçerler. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır. Mazeretini bildirmeden üç defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye ya da üyeler istifa etmiş sayılır. Bu üyelerin yerine, yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre yapılmış olan sıralamada birinci sırada bulunan üyeden başlamak üzere yeteri kadar üye yönetim kurulundaki üye sayısını tamamlamak üzere göreve çağrılırlar.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneğin amaçları doğrultusunda bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde derneği temsil etmek, girişimlerde bulunmak veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin hemşirelikle ilgili yurtdışındaki kuruluşlar ile bilimsel temaslarda bulunabilmesi, bu kuruluşlarla hemşirelik alanında işbirliği yapabilmesi için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatları yapmak.

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE 15

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görevleri:

1. Yılda bir derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,

2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve 3 yılda bir genel kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

MADDE 16

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

 

MADDE 17

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu tarafından aşağıda belirtilen komisyonlar kurabilir.

1-Eğitim komisyonu,

2.Araştırma komisyonu,

3.Üyelik komisyonu,

4-Yayın komisyonu,

5.Sosyal komisyon.

Komisyonlar ihtiyaca göre yeterli üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri yönetim kurulu üyelerinden olabileceği gibi, Derneğin diğer asıl üyelerinden de olabilir. Bu komisyonlarda gerektiğinde meslekten olmayan, fakat mesleğe yardım etmek isteyen uzman kimselerden de yararlanılabilir.

Komisyonlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

MADDE 18

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerin ödeyecekleri giriş aidat miktarı 5 YTL ve yıllık aidat miktarı 30 YTL’ dir. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Bağışlar ve yardımlar.

3- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4. Araştırma, proje çalışmaları, bilimsel çalışmaların gelirleri, danışma hizmeti gelirleri, sertifika programları gibi sürekli eğitim çalışmaları için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların ödeyeceği ücretler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler.

 

MADDE 19

DEFTER VE KAYITLAR

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri aidat miktarları bu deftere işlenir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

 

MADDE 20

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri “Alındı Belgeleri” ile toplanır ve giderler “Harcama Belgesi” ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde görevli üye tarafından harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek, sayman ve saymanın yanı sıra yönetim kurulunun belirlediği bir yönetim kurulu üyesinin imzası ile mümkündür.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE 21

BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 22

BAZI GÖREVLER İÇİN PERSONEL İSTİHDAMI

Dernekte, genel sekreterin sorumluluğu altında daktilo ve benzeri yazı işleri ile saymanın sorumluluğu altında muhasebe işleri, yönetim kurulunun kararı ile dernek üyesi olmayanlara ücretli olarak yaptırılabilir.

 

MADDE 23

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Olağan ve olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir.

Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile kabul edilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 24

İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 25

BORÇLANMA USULU

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 26

DERNEĞİN FESHİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 8. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığının tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.

Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

MADDE 27

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 1

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı Görevleri

Ayişe KARADAĞ Öğretim Üyesi (Hemşire)

Zehra GÖÇMEN BAYKARA Araştırma Görevlisi (Hemşire)

Hatice KORKUT Araştırma Görevlisi (Hemşire)

Sevinç UĞUR Hemşire

Deniz ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi (Hemşire)

Hüsniye ONUR Hemşire

Rabia CİHAN Hemşire

Aysel ÖREN HİN Hemşire

 

MADDE 27

İş bu tüzük 27 (Yirmi yedi) maddeden ibarettir.