Yayın Komisyonu

Yayın Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Zehra Göçmen Baykara

Komisyon Raportörü

Burcu Duluklu

Komisyon Üyeleri

Tülay Başak

Arzu Karabağ Aydın

Derya Suluhan

Eylem Toğluk Yiğitoğlu

Emine Sezgünsay

Ecem Eren

Aysel Kahraman

Burçin Yılmaz

Hanife İnç

Selda Akyol

Şule Kasap

Aysel Kılıç

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD)’nin faaliyet alanlarına ilişkin hemşirelere, hastalara, öğrencilere ve/veya topluma yönelik eğitim materyalleri hazırlamak, yayınlamak ve hedef kitlesine ulaştırmaktır.

Kapsam

Madde 2-. Bu usul ve esaslar YOİHD Yayın Komisyonu ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-. Bu usul ve esasları, 19.11.2021 tarih ve 26 sayılı YOİHD Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma İlkeleri ve Görevleri

Komisyonun Çalışma İlkeleri

Madde 4- Komisyon, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde toplantılarını ve çalışmalarını gerçekleştirir:

a) Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyesini başkan ve bir üyesini raportör olarak seçer.   

b) Komisyon, ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev dağılımını gerçekleştirir.

c) Yılda en az 3 kez toplanır. Herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına üç kez üst üste katılmayan, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen komisyon üyesinin üyeliğinin sonlandırılması teklifini komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir.

d) Komisyonla ilgili her türlü temsil, görevlendirme, iletişim, yazışma vb. konuları komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir.

e) Her yılın sonunda yapılan ve planlanan faaliyetleri rapor halinde Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.


Yürürlük

Madde 5- Bu çalışma esasları Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu çalışma ilkeleri hükümlerini Yayın Komisyonu Başkanı yürütür.

Komisyonun Kapsam ve Faaliyetleri

Madde 7- Komisyon, amaç ve kapsamına uygun faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Dernek Tüzüğü’ndeki faaliyet alanlarına ilişkin eğitim materyalleri ihtiyacını belirlemek.

b) Engelli bireyler, mülteciler vb. özellikli gruplara yönelik eğitim materyalleri hazırlamak.

c) Mevcut eğitim materyallerini güncellemek.

d) Farklı kurum/ kuruluşlarla ortak eğitim materyalleri hazırlamak.

e) Derneğin diğer komisyonları ile iş birliği halinde eğitim materyallerinin etkinliğini değerlendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.