Sosyal Komisyon

Sosyal Komisyon Üyeleri

Komisyon Başkanı

Derya Karakaya

Komisyon Raportörü

Fatma Cebeci

Komisyon Üyeleri

Deniz Öztürk

Eylem Toğluk Yiğitoğlu

Sinan Aydoğan

 

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu komisyonun amacı YOİHD’in yazılı ve görsel medyada tanıtımını yapmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu usul ve esaslar YOİHD Sosyal Komisyonu ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu usul ve esasları, 19.11.2021 tarih ve 26 sayılı YOİHD Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma İlkeleri ve Görevleri

 

Komisyonun Çalışma İlkeleri

Madde 4- Komisyon, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde toplantılarını ve çalışmalarını gerçekleştirir:

a) Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyesini başkan ve bir üyesini raportör olarak seçer. 

b) Komisyon, ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev dağılımını gerçekleştirir.

c) Komisyon üyeleri arasında görev dağılımı yapar.

c) Yılda en az 3 kez toplanır. Herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına üç kez üst üste katılmayan, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen komisyon üyesinin üyeliğinin sonlandırılması teklifini komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir.

d) Komisyonla ilgili her türlü temsil, görevlendirme, iletişim, yazışma vb. konuları komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir.

e) Her yılın sonunda yapılan ve planlanan faaliyetleri Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.

Yürürlük

Madde 5- Bu çalışma esasları Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu çalışma ilkeleri hükümlerini Sosyal Komisyon Başkanı yürütür.

 

Komisyonun Kapsam ve Faaliyetleri

Madde 7- Komisyon, amaç ve kapsamına uygun faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Derneğin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttırılması,

b) Derneğin etkinlik ve duyurularının hazırlanması,

c) Bu belgelerin derneğe ait web sitesi ve sosyal medyada paylaşılması,

d) Derneğin web sitesini takip edilmesi ve gerekli görülen düzenlemelerin yapılması,

e) Derneğin etkinliklerinin görsellerini hazırlanması ve bu görsellerin sosyal ağlardan ve resmî web sitesinden paylaşılması,

f) Dernek üyeleriyle iletişim ve iş birliğine yönelik girişimlerin yapılması.