ÜYELİK KOŞULLARI
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her hemşire derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla (mektup ya da elektronik posta ile) başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikamet haklarına sahip olması gerekir. Yabancı uyrukluların üyeliği 10 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
A. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler, yönetim kurulunun kararı ile kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
B. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulunca son verilir.
C. Üyelik aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenlere yazılı uyarı yapılır. Uyarı sonrası aidatını 3 ay içinde ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erer.
D. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELERİN HAKLARI
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma ve genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.