Araştırma Komisyonu

Araştırma Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanları

Emel Gülnar, Ayişe Karadağ

Komisyon Raportörü

Vildan Çakar

Komisyon Üyeleri

Burak Çağrı Ağçay
Tuğçe Aksan
Dilek Aktaş
Sinan Aydoğan
Sevil Güler
Burçin Irmak
Meryem Kılıç
Beratiye Öner
Deniz Öztürk
Elif Lale Pakdil
Emine Sezgünsay
Çiğdem Saltan Üstündağ
Çağlayan Ateş Yiğit

Öznur Erbay


 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Derneğin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek olan Araştırma Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu usul ve esaslar Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği’nin Araştırma Komisyonu ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu usul ve esaslar, 19.11.2021 tarih ve 26 sayılı Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma İlkeleri ve Görevleri

 

Komisyonun Çalışma İlkeleri

Madde 4- Komisyon, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde toplantılarını ve çalışmalarını gerçekleştirir:

a) Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyesini başkan ve bir üyesini raportör olarak seçer.

b) Komisyon, ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev dağılımını gerçekleştirir.

c) Komisyon, üyeleri arasında görev dağılımı yapar.

d) Yılda en az üç (3) kez (Ocak-Mayıs-Eylül) toplanır. İhtiyaç doğrultusunda toplantı sayısı artırılabilir. Üç kez üst üste toplantılara mazeretsiz katılmayan komisyon üyesinin üyeliğinin sonlandırılması teklifini Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kuruluna bildirir.

e) Komisyonla ilgili her türlü temsil, görevlendirme, iletişim, yazışma vb. konuları komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kuruluna bildirir.

f) Her yılın Aralık ayında o yıl içinde yapılan ve bir sonraki yıl için planlanan faaliyetleri rapor halinde Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.

Yürürlük

Madde 5- Bu usul ve esasları Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu usul ve esaslar Araştırma Komisyonu Başkanı tarafından yürütülür.

Komisyonun Kapsam ve Faaliyetleri

Madde 7- Komisyon, amaç ve kapsamına uygun faaliyetleri gerçekleştirir. Bu komisyon aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Derneğin tüzüğündeki faaliyet alanlarına ilişkin araştırma konularını belirlemek ve önceliklendirmek,

b) Araştırmaları planlamak ve yürütmek,

c) Araştırma sonuçlarını raporlamak,

d) Araştırma sonuçlarını web sayfasında, bilimsel platformlarda ve literatürde paylaşmak,

e) Araştırma sonuçlarının klinik uygulamaya yansıtılmasına ilişkin stratejileri belirlemek.