Üyelik Komisyonu

Üyelik Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Şenay Gül

Komisyon Raportörü

Burçin Irmak

Komisyon Üyeleri

Dilek Aktaş

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği’nin üyelik çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan Üyelik Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu usul ve esaslar YOİHD Üyelik Komisyonu ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu usul ve esasları, 19.11.2021 tarih ve 26 sayılı YOİHD Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma İlkeleri ve Görevleri

 

Komisyonun Çalışma İlkeleri

Madde 4- Komisyon, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde toplantılarını ve çalışmalarını gerçekleştirir:

a) Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyesini başkan ve bir üyesini raportör olarak seçer.   

b) Komisyon, ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev dağılımını gerçekleştirir.

c) Komisyon üyeleri arasında görev dağılımı yapar.

c) Yılda en az 3 kez toplanır.

d) Komisyonla ilgili her türlü temsil, görevlendirme, iletişim, yazışma vb. konuları komisyon kararıyla Dernek Yönetim Kuruluna bildirir.

e) Her yılın sonunda yapılan ve planlanan faaliyetleri yönetim kuruluna sunar.

Yürürlük

Madde 5- Bu çalışma esasları Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu çalışma ilkeleri hükümlerini Üyelik Komisyonu Başkanı yürütür.

Komisyonun Kapsam ve Faaliyetleri

Madde 7- Komisyon, amaç ve kapsamına uygun faaliyetleri gerçekleştirir:

-Yeni üyeliklere yönelik çalışmaları yürütür

-Dernek üyeleriyle iletişim ve işbirliğine yönelik girişimler yapar