Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı

Hatice Ayhan

Komisyon Raportörü

Dilek Aktaş

Komisyon Üyeleri

Tuba Şengül

Ali Ay

Gözde Türkmenoğlu Küçükakça

Nilüfer Ertürk

Aysel Ören Hin

Sercan Karadağ

Meral Altunsoy

Seda Gönen

Deniz Cenan

Gülnur Gümbelek

Dilek Yılmaz Akyaz

Meryem Oral

Serap Yılmaztürk

 

 
 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD)’nin eğitim faaliyetlerini yürütecek olan Eğitim Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-. Bu usul ve esaslar YOİHD’nin Eğitim Komisyonu ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-. Bu usul ve esasları, 19.11.2021 tarih ve 26 sayılı YOİHD Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Çalışma İlkeleri ve Görevleri

 

Komisyonun Çalışma İlkeleri

Madde 4- Komisyon, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde toplantılarını ve çalışmalarını gerçekleştirir:

a) Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyesini başkan ve bir üyesini raportör olarak seçer.   

b) Komisyon, ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev dağılımını gerçekleştirir.

c) Yılda en az 3 kez toplanır. Herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına üç kez üst üste katılmayan, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen komisyon üyesinin üyeliğinin sonlandırılması teklifini komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir.

d) Komisyonla ilgili her türlü temsil, görevlendirme, iletişim, yazışma vb. konuları komisyon kararıyla Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir.

e) Her yılın sonunda yapılan ve planlanan faaliyetleri rapor halinde Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.

Yürürlük

Madde 5- Bu çalışma esasları Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu çalışma ilkeleri hükümlerini Eğitim Komisyonu Başkanı yürütür.

Komisyonun Kapsam ve Faaliyetleri

Madde 7- Komisyon, amaç ve kapsamına uygun aşağıdaki faaliyetleri Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirir:

a) Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu’ndan eğitim konusu ile ilgili olarak komisyona gönderilen konularda görüş bildirir.

b) Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri’nin bilgi ve uygulamalarını artırmak amacıyla temel ve mesleki eğitim konularında gereksinimlerini ve önceliklerini belirler, bu doğrultuda hizmet içi eğitim ve sürekli eğitim çalışmalarında bulunur.

c) Diğer sağlık profesyonelleri/hasta ve hasta yakınlarının eğitim gereksinimleri ve öncelikleri doğrultusunda bilimsel toplantılar düzenler

d) Toplumun yara, stoma ve inkontinans konularında farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenler

e) Diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve katkı istenen bilimsel toplantılara destek verir

f) Gerekli durumlarda derneğin diğer komisyonları ile iş birliği yapar